ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γνωστοποιήση Δήμου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη 17-2-2023
Αρ. πρωτ: 4929
Τηλ. 2713 600431

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
• Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.
• Την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου

Γνωστοποιεί ότι :
Θα προσλάβει έναν ειδικό συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα του νεολαίας, πολιτισμού και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:
Α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο απασχόλησής τους.
Β)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας .
Γ)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα δικαιολογητικά (πτυχίο ή δίπλωμα , υπεύθυνη δήλωση, φωτοαντίγραφο ταυτότητας κλπ ) θα κατατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στα γραφεία του Δήμου Τρίπολης, στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης – Λαγοπάτη 45 Τ.Κ. 22132 Τρίπολη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button