ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη επανάληψης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ, ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ, 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΈΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α’/1981), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. τις διατάξεις του άρθ. 194 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την υπ’ αριθ. 260/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Β24ΩΗΡ-ΖΗΕ), με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, με μειοδοτική δημοπρασία, ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, μετά των αναπληρωτών αυτών, και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, μετά των αναπληρωτών αυτών. 
 5. Την υπ’ αριθ. 15965/30-05-2023 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΖΧΕΩΗΡ-ΑΥ9), με την οποία ορίστηκε μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, ως μέλος της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη μίσθωση Ακινήτου στην Τρίπολη, στέγασης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, μετά του αναπληρωτή αυτού.
 6. Την υπ’ αριθ. 245/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΚΝ6ΩΗΡ-3ΨΚ) με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της ως άνω μειοδοτικής δημοπρασίας, βάσει της οποίας συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε, σύμφωνα με τον νόμο, η υπ’ αριθ. 17796/2023 Διακήρυξη της δημοπρασίας και η υπ’ αριθ. 17798/2023 Περίληψη αυτής (ΑΔΑ : 6ΛΚΩΩΗΡ-ΨΝ9). 
 7. Το γεγονός ότι μέχρι την 04-07-2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε μόνο ένας (1) φάκελος με προσφορά ενδιαφέροντος, η οποία και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή  Εκτίμησης Ακινήτων. 
 8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24485/04-08-2023 έγγραφο της ως άνω Επιτροπής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η  Έκθεση Καταλληλότητας Ακινήτων, που έκρινε κατάλληλο το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο και  η Έκθεση Εκτίμησης Μισθωτικής Αξίας αυτού που καθόρισε την μισθωτική αξία του ακινήτου στο ποσό εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) μηνιαίως.
 9. Την μειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 31-09-2023, από το Πρακτικό της οποίας προκύπτει ότι η μοναδική τιμή που προσφέρεται από την «Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» (Εκπροσωπούμενη από τον κ. Περικλή Λυκόγιαννη) ποσού τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) μηνιαίως είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης όπως αυτή καθορίστηκε με την από 04-08-2023 έκθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας της Επιτροπής Εκτίμησης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τρίπολη με μειοδοτική δημοπρασία και επομένως δεν κατακυρώνεται στην προσφέρουσα η δημοπρασία για το προσφερόμενο ακίνητο.
 10. Την υπ’ αριθ. 512/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΧΗΓΩΗΡ-16Ε) με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό. 
 11. Την υπ’ αριθ. 658/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΤΣΞΩΗΡ-7ΟΣ) με την οποία εγκρίθηκε η Επανάληψη της Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στην Τρίπολη, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθ. 17796/2023 Διακήρυξη και την η υπ’ αριθ. 17798/2023 Περίληψη αυτής (ΑΔΑ : 6ΛΚΩΩΗΡ-ΨΝ9).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 16-11-2023 και λήγει στις 06-12-2023. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται εκπρόθεσμη. 

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτων 

Ο Δήμος Τρίπολης ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, ωφέλιμης επιφάνειας από 4.825 τμ έως 5.325 τμ και κοινόχρηστων χώρων από 930 τμ έως 1.040 τμ κατανεμημένων ως εξής : 

 • σε ανωδομή για χρήση γραφείων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιφάνειας από 3.200 έως 3.520 τμ, πλέον κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας από 600 τμ έως 660 τμ και
 • σε υπόγειο, έως 2 στάθμες, για χρήση:

α) χώρων στάθμευσης 18 έως 20 θέσεων, επιφάνειας από 850 τμ έως 950 τμ,

β) διαμορφωμένων αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας 750 τμ έως 820 τμ,

γ) τουλάχιστον ενός W.C. επιφάνειας 25 τμ έως 35 τμ και

δ) κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας από 330 τμ έως 380 τμ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία

Στη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που είναι κύριοι ή/και επικαρπωτές ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή, πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, παρίστανται αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για δε τα Νομικά Πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω:

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και στις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, από το διαχειριστή της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και στις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 • Οι προσφορές των Κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των Α.Ε. που οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Διενέργεια Δημοπρασίας – Κατακύρωση

Η δημοπρασία που είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Τρίπολης (Λαγοπάτη 45) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον κ. Δήμαρχο εφαρμοζομένων αυστηρώς των διατάξεων του Π.Δ 270/81 και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι από 16-11-2023 μέχρι και
06-12-2023, καταθέτοντας προσφορά (όχι οικονομική) σε σφραγισμένο φάκελο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία υποβάλλουν οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του προσφερόμενου ακινήτου από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η προσφορά υπογράφεται από όλους. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45, Τρίπολη), προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. Η Οικονομική Υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές στην κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση καταλληλότητας ή μη αυτών. 

Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα, η ίδια Επιτροπή συντάσσει εμπιστευτική έκθεση ορίζοντας και τη μισθωτική τους αξία (ανώτατο όριο προσφοράς σε €/τ.μ. ανά μήνα). 

Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 79/2010).

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, η έκθεση αξιολόγησης με τα διαγράμματα των ακινήτων, τα οποία συντάσσονται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Συμμετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί να υποβάλλει ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 48 ωρών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας θα ζητηθεί η άποψη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση και πριν τη διενέργεια της Β’ φάσης της Δημοπρασίας. 

Β. Φάση: Διενέργεια δημοπρασίας.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης

 • Οι συμμετέχοντες θα μειοδοτούν προφορικά προσφέροντας τιμή μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ. ανά μήνα) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 
 • Οι προσφορές θα δηλώνονται και θα γράφονται στο πρακτικό κατ’ αλφαβητική σειρά εκφώνησης, με το ονοματεπώνυμο του κάθε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη, το οποίο αποστέλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

Ο τελευταίος μειοδότης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει 

α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή τη μη έγκριση αυτών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή τη μη έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από άλλη αρμόδια αρχή, 

β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου. 

 • Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
 • Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό (€/τ.μ ανά μήνα) που θα ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας από την αρμόδια Διοικητική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Φακέλου Προσφοράς

Στον φάκελο με την προσφορά της αίτησης (Φάση Α’) υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

 • Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ) και περιλαμβάνει, την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος (σχέδιο του σχετικού εντύπου βρίσκεται στο Παράρτημα).
 • Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, ως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
 • Τον τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΊΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ, ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΈΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΊΠΟΛΗΣ» και
 • Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα), η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς – επί ποινή αποκλεισμού – πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης) και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τους κάτωθι δυο (2) υποφακέλους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά :

1ος ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

α) το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

β) ότι σε περίπτωση εκποιήσεως ή μεταβιβάσεως του ακινήτου που θα μισθωθεί, είναι υποχρεωμένος πριν μεταβιβάσει το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. Επίσης ότι με το συμβόλαιο της αγοροπωλησίας θα υποχρεώσει το νέο κύριο (αγοραστή – ιδιοκτήτη) να σεβαστεί και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή – εκμισθωτή για την παρούσα μίσθωση.

γ) ότι παραιτείται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση του μισθίου, όσον αφορά τον ίδιο και νόμιμους τους κληρονόμους του για όσο χρόνο θα διαρκέσει η μίσθωση. Σε περίπτωση μεταβίβασης, θα υποχρεώσει τον αγοραστή με τη συμβολαιογραφική πράξη να παραιτηθεί και αυτός από το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης.

δ) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, θα προσέλθει στη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών της Επιτροπής Δημοπρασιών, θα παραδώσει το ακίνητο κατά τον οριζόμενο χρόνο και θα υπογράψει στην τασσόμενη προθεσμία το μισθωτήριο συμφωνητικό. Επίσης, δηλώνει ότι θα υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στο TAXISNET εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού και ότι θα προσκομίσει αποδεικτικό ηλεκτρονικής δήλωσης, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής του μισθώματος.

ε) ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δήμου Τρίπολης για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση εταιριών ή άλλων νομικών προσώπων θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους. 

 1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
 1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας (υποβολή δηλαδή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση – πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού φορέα, της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
 • Φυσικά Πρόσωπα
 • Οι δια χειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • Για τις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

2ος ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 1. Αντίγραφο τίτλου Ιδιοκτησίας (Συμβολαίου).
 2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεως (εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου διμήνου) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή γραφείο Κτηματολογίου.
 3. Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου και Διαγράμματος του προσφερόμενου ακινήτου.
 4. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος του προσφερόμενου ακινήτου.
 5. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη/των συνιδιοκτητών που θα αναγράφεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
 6. Οικοδομική άδεια, που να καλύπτει ολόκληρο το προσφερόμενο ακίνητο, και τροποποιήσεις αυτής. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομιμοποιηθέν ακίνητο, βεβαίωση περαίωσης υπαγωγής του στον Ν. 4495/2017.
 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ή αντίγραφό του, σε ισχύ. 
 8. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, ή αντίγραφό του, σε ισχύ.
 9. Βεβαίωση από ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό από την οποία να προκύπτει η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιμότητας με ατόμων ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Στην περίπτωση εκείνη που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύψουν ουσιαστικές ασάφειες, η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά τεχνικά στοιχεία – που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών – ή να απορρίψει την προσφορά αν κατά την κρίση της την θεωρήσει τεχνικά απαράδεκτη.

Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την υποβολή των φακέλων προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιολογητικά διενέργειας δημοπρασίας

Αυτοί των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/1981 και θα λάβουν μέρος στη Β΄ φάση «Διενέργεια δημοπρασίας», θα προσκομίσουν πριν από τη διεξαγωγή αυτής τα εξής:

α) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από: 

 • το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης, 
 • τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), 
 • το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης και 
 • από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στον Δήμο Τρίπολης). 

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και 

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή οποιασδήποτε καθυστέρησης, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή

Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, κατάλληλο προς χρήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Για τη βεβαίωση της εκτέλεσης τυχόν εργασιών και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, θα συνταχθεί τελικό πρακτικό εκτίμησης από την ίδια ως άνω Επιτροπή.

Για τις ως άνω υποχρεώσεις, καθώς και για το χρόνο εκτέλεσής τους (ο οποίος, ανάλογα και με τις εργασίες που θα προκύψουν δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ένα (1) μήνα από την υπογραφή του μισθωτηρίου) ο εκμισθωτής καταθέτει δήλωση κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό αυτής.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω τεθείσης προθεσμίας, εάν δεν έχουν εκτελεσθεί οι ως άνω επισκευές ή δεν έχουν προσκομισθεί τα δικαιολογητικά, ο Δήμος έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να μην καταβάλει μισθώματα μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές ή να προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή β) να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης και την με δημοπρασία ή με απ’ ευθείας μίσθωση άλλου χώρου σε βάρος του εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προβαίνει σε νέα μίσθωση και το αποτέλεσμά της βαρύνει τον μειοδότη, που υποχρεώνεται απέναντι στο Δήμο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του μισθώματος, αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για την παράδοση του μισθίου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

Η διαφορά αυτή βεβαιώνεται ως δημοτικό έσοδο σε βάρος του εκμισθωτή και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων. Δεν αποκλείεται ακόμη να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωσή του για κάθε άλλη ζημία, που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, μη έγκαιρη παράδοση του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Υπογραφή Μισθωτηρίου – Συμβολαίου

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης έχει υποχρέωση, ως εκμισθωτής πλέον με την έναρξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου Τρίπολης κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης, της σύμβασης μίσθωσης και μετά την εκτέλεση όλων των επισκευών ή και διαρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν σε αυτόν από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Τρίπολης, διαφορετικά η δημοπρασία θεωρείται άκυρη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 9

Παραλαβή – Παράδοση Μισθίου

Τόσο για την παραλαβή του μισθίου, όσο και για την παράδοσή του μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης ακινήτου που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης και από έναν μηχανικό.

Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Υπηρεσίας να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή.

Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Ο εκμισθωτής θα κληθεί για να παραστεί αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά την παραλαβή ή την απόδοση σ’ αυτόν του μισθίου, ενώ σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το ακίνητο, θα συνταχθεί έγγραφο από την Υπηρεσία, το οποίο θα του κοινοποιηθεί με απόδειξη και στο οποίο θα αναφέρεται από πού θα παραλάβει τα κλειδιά του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθ. 9 του παρόντος «Παραλαβή – Παράδοση Μισθίου». 

Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμα έτη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο Τρίπολης, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλέον η χρήση του ακινήτου.

Ο Δήμος Τρίπολης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και πριν από τη συμβατική λήξη της, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή για τους εξής λόγους:

 • Εάν αποκτήσει στην περιοχή ιδιόκτητο ακίνητο.
 • Εάν παραχωρηθεί στον Δήμο Τρίπολης η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.
 • Εάν εκλείψουν οι λόγοι της μίσθωσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον μισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει η υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθώματος. 

Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της μίσθωσης μόνο στην περίπτωση που εκδώσει άδεια ανοικοδόμησης, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον μισθωτή (Δήμος Τρίπολης) κοινοποιώντας του την άδεια ανοικοδόμηση τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της σύμβασης από οποία παύει η υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 11

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος-Εγγύηση

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για όλη τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης και της παράτασης αυτής. 

Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την εγκατάσταση (με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής) της Υπηρεσίας στο μίσθιο

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου μισθώματος, μετά την αφαίρεση των νομίμων κατά τους κείμενους νόμους κρατήσεων και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη (παρ. 1 και 2, άρθ. 21 του Ν. 3130/2003).

Εάν το μίσθιο, διαρκούσης της μίσθωσης, περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα ή επικαρπία άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά με τον νέο κύριο ή επικαρπωτή, αυτού θεωρούμενου στο εξής ως εκμισθωτή. Τα δε μισθώματα θα καταβάλλονται από τον Δήμο από την κοινοποίηση στον Δήμο του νόμιμα μετεγγραμμένου τίτλου, βάσει του οποίου ορίζεται ο νέος ιδιοκτήτης (κύριος ή επικαρπωτής).

Ο Δήμος Τρίπολης δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση. 

Δεν φέρει καμιά ευθύνη για τις βλάβες ή ζημίες των παγίων εγκαταστάσεων του μισθίου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, στην τυχόν κακή κατασκευή ή παλαιότητα αυτού ή σε θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 13

Προσθήκη εξοπλισμού-Επισκευές μισθίου-Αποκατάσταση φθορών

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από τον Δήμο Τρίπολης συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου και με δαπάνες αυτού. Ο Δήμος Τρίπολης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του μισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια το κόστος θα βαρύνει το εκμισθωτή / τους εκμισθωτές.

Σε περίπτωση αρνήσεως του εκμισθωτή/ εκμισθωτές, ο μισθωτής δικαιούται να προβεί:

 • Είτε σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης και τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα και βεβαιώνεται με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων.
 • Είτε στη διακοπή καταβολής μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
 • Είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας την σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από τα επόμενα μισθώματα.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, ή σε τυχαίο γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση- Συνέχιση μίσθωσης

Σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Η χρήση από τον μισθωτή (Δήμος Τρίπολης) του μισθωμένου ακινήτου πέραν του χρόνου λήξης της μίσθωσης θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Για την χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε. 

Εάν το ακίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στον Δήμο των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

ΑΡΘΡΟ 16

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας (Α΄ Φάση), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στη Διαύγεια.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης (αρχικής ή και επαναληπτικής) βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 18

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600459/474.

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

ΑΡΘΡΟ 19

Λοιπές διατάξεις

 1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί με συνεννόηση, θα επιλύεται στα Δικαστήρια Τριπόλεως.
 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Related Articles

Back to top button