ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Πέτρου»

Συνεχίζουμε τα έργα στον Δήμο μας με την διακήρυξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων
Αγ. Πέτρου» προϋπολογισμού 54.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α. (24%) το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03 η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15.00.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στην
Κοινότητα Αγίου Πέτρου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις θέσεις, οι οποίες
βρίσκονται εντός ορίων οικισμού της Κοινότητας. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και
προτάθηκαν από το Συμβούλιο της Κοινότητας. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να
πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Αποδίδουμε τους ΚΑΠ
(πρώην ΣΑΤΑ) εκεί όπου ανήκουν, στα χωριά μας. Με την υλοποίηση των
ασφαλτοστρώσεων στην Κοινότητα Αγίου Πέτρου θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των
φθορών του οδοστρώματος και θα εξασφαλιστεί η καλύτερη και ασφαλέστερη διέλευση
πρωτίστως των κατοίκων και κατόπιν των επισκεπτών».

Related Articles

Back to top button