ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Καθορισμόςπροληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρωνεντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

Σύμφωνα με την αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών» και σύμφωνα με το με
ΑΔΑ: 6ΝΗΣ46ΝΠΙΘ-ΡΟΒ έγγραφο της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος:
 Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και
οικισμών, υποχρεούνται μέχρι την 30 η Απριλίου εκάστου έτους να
προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Οφείλουν δε να διατηρούν τις
οικοπεδικές εκτάσεις τους καθαρές καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου, ήτοι από την 1 η Μαΐου έως την 31 η Οκτωβρίου εκάστου
έτους.
 Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και
κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από
κτίσματα (τουλάχιστον 3 μ) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης πυρκαγιάς.
β. κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση την απόσταση φυλλώματος από το έδαφος στο 1,50μ περίπου.
γ. αφαίρεση και απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται
στην επιφάνεια του εδάφους όπως φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα
ξερά κλαδιά.
δ. απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων
υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων και
ε. συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
 Όπως αναφέρεται στο άρθ. 4 της ίδιας διάταξης, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού
καθώς και στην περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται
στους υπόχρεους πρόστιμο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η καθαριότητα και η ασφάλεια της πόλης μας

είναι καθήκον όλων μας !!!

Related Articles

Back to top button