ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«Κόψιμο κλαδιών καλλιεργούμενων δένδρων που προεξέχουν στους δρόμους»

ΣΧΕΤ : 1. Το άρθρο 21 του Νόμου 3938/31-3-2011 (ΦΕΚ 61 τ. Α΄/31-3-2011) «Ενσωμάτωση της   Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία». 

 2. Η αριθ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας   «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των  δασικών πυρκαγιών». 

 3. Το άρθρο 7 της αριθ. 1/15-7-2008 Αγρονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691τ.Β΄/22-8-2008)  «Ασφάλεια και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της πρόληψης των αγροτικών   αδικημάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της αριθ. 1011/4/3στ/22-4-2009   απόφασης (ΦΕΚ 933 τ. Β΄/19-5-2009). 

 4. Το αριθ. 2093/23-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας   «Προγραμματισμός ….. στα πλαίσια προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023»   5. Τις συνεδριάσεις των Σ.Τ.Ο. των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας.  6. Το γεγονός ότι κλαδιά δένδρων αγροκτημάτων προεξέχουν στους παρακείμενους δρόμους  με αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν την ομαλή διέλευση των οχημάτων και κυρίως των   πυροσβεστικών οχημάτων για την πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες αγροκτημάτων παρακειμένων σε δρόμους της περιοχής μας, ότι υποχρεούνται να προβούν άμεσα (μέσα σε διάστημα 15 ημερών) στην κοπή όλων των κλαδιών των δένδρων τους, τα οποία προεξέχουν στους παρακείμενους δρόμους και εμποδίζουν την ομαλή διέλευση οχημάτων και πεζών. 

 Αν παρέλθει ο χρόνος που τέθηκε, δηλαδή 15 ημέρες από την ανακοίνωση της παρούσας, τότε οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί υπαιτιότητα των κλαδιών τους (ατύχημα, δυσκολία κατάσβεσης πυρκαγιάς κλπ.). Επιπροσθέτως θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.  

 Οι δασοφύλακες της υπηρεσίας μας, παρακαλούνται για την ανάρτηση της παρούσας σε όλες τις Κοινότητες των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας, την 

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6454a2699a3faa30380457a7 στις 08/05/23 07:48 

παρακολούθηση του θέματος στην περιοχή ευθύνης τους και τις ενέργειές τους σε περιπτώσεις μη κοπής των κλαδιών μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.   

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Προέδρους Κοινοτήτων Περιοχής μας Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ    

 2. Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας  

 Τ.Κ. 221 00 – ΤΡΙΠΟΛΗ  

 3. Δασονομείο Λεωνιδίου  

 Τ.Κ. 223 00 – ΛΕΩΝΙΔΙΟ  

 ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   4. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ   Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου  

 Τ.Κ. 221 00 – ΤΡΙΠΟΛΗ  

Related Articles

Back to top button