ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προσλήψεις στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (astros03@otenet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχήείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ 22001, Άστρος, Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Πουλημένου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2755360122).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 28 Ιουνίου έως Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Related Articles

Back to top button