ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (18/4/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 18 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

2. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related Articles

Back to top button