ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (31/1/2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                              
      ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  27 /1 / 2023 Αρ. Πρωτ: 2473
ΠΡΟΣ:
Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης
Ø κ. Δημοτικούς    Συμβούλους
Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης
Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
Ø κ.Προέδρους  Κοινοτήτων 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 31 Iανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης στο τμήμα που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών 11ου Συντάγματος, Γ. Κολοκοτρώνη, Αλ. Διάκου, Κ. Γεωργίου, της Περιφερειακής οδού και της οδού Δαβάκη.
 2. Έγκριση δαπάνης για την παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ. αριθ. 74/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, (ΦΕΚ 730/Δ/22.10.21), για την κατασκευή του έργου “Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελ/σου”, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρίπολης»
 3. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – αντιρρήσεων σε βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τη Δημοτική Αστυνομία.
 4. Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.
 5. Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρίπολης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Τρίπολης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Τρίπολης», στο πλαίσιο Πρόσκλησης στο ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Τρίπολης».
 8. Έγκριση σύναψης Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων του Δήμου Τρίπολης.
 9. Χορήγηση αδείας μελέτης ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» για το ψηφιακό αρχείο του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
 10. Υποβολή Δήλωσης 2ης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος έργου: «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 12. Παράταση προθεσμίας έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ.
 13. Ανάκληση της αριθμό 795/2016 Α.Δ.Σ. Τρίπολης (ΑΔΑ: ΨΚΦΡΩΗΡ-ΑΦΘ) περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης.
 14. Τροποποίηση της αριθμό 16/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ1ΧΓΩΗΡ-ΜΙΜ) περί Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Υπαίθριος χώρος επί του ακινήτου «Στοά Αθανασιάδη» λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας.
 15. Απευθείας μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του δημοτικού αγροτικού ιατρείου, εντός του προαυλίου χώρου του Ι.Ν. Παναγίτσας Ροεινού.
 16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 17. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού 648.500,00 ευρώ.
 18. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016 προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ.
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών έτους 2023.
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2023.
 21. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης
 22. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου : Παλαιό Σχολείο Κοινότητας Στρίγκου» (Δυνάμει των διατάξεων του άρ. 196 του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»).
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2022
 24. Καθορισμός κατανομής χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ.Δήμου Τρίπολης έτους 2023
 25. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής έργου που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ016)
 26. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική επιχείρηση πληροφόρησης και επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης
 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση υποδομών οδικού δικτύου του Δήμου Τρίπολης
 28. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2023
 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ, χρήση των απρόβλεπτων και επί έλασσον εργασιών καθώς και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το μουσείο με την δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου»
 30. Περί τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια «Υλικών μηχανογράφησης»
 31. «Ανανέωση μελών Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘‘Πολιτιστική Διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων’’»
 32. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Τρίπολης για το έτος 2023.
 33. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών Δήμου Τρίπολης, για το έτος 2023.

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button