ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (21/10/2023)

ΠΡΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 21η

Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ́ σύμφωνα:
α) με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/2018 και β) με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 5043/2023, να προσέλθετε στην
αίθουσα συνεδριάσεων στον 1
ο
όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45
και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη
αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και
  λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρίπολης
  και του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης έτους 2023
 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
  παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ ́.
  Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 12-12-2023, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά
  από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση έφεσης της
  «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΕ & ΑΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με την
  Α108/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 3. Αποδοχή προσφοράς για κοπή δένδρων.
 4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ
  ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ».
 5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του
  Προέδρου της Κοινότητας Ζευγολατιού.
 6. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του
  Προέδρου της Κοινότητας Καλτεζών.
 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του
  Προέδρου της Κοινότητας Κερασιάς.
 2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του
  Προέδρου της Κοινότητας Σάγκα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

Τζιούμης Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Related Articles

Back to top button