ΑΡΚΑΔΙΑΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 17 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 στην Αίθουσα
Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και
ισχύουν, για λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα:
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Νομοσχεδίου του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αναφέρεται στη «ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και
ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων»
Λόγος του κατεπείγοντος: Η ψήφιση το σχετικού νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related Articles

Back to top button