ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

“Τρίπολη – Άστρος” | 1.100.000 € για έργα βελτίωσης – Σε ποια σημεία του δρόμου θα γίνουν εργασίες!

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ», προϋπολογισμού 1.100.000 €.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση της επαρχ. Οδού Τρίπολης-Άστρους.

Συγκεκριμένα από την έξοδο της Τρίπολης προς Άστρος θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 Μετά την Τ.Κ. Αγίου Σώστη σε σημείο όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει βύθισμα και σε μήκος περίπου 100 μέτρων θα κατασκευαστεί κατάντι οπλισμένος τοίχος ύψους περίπου 1,00 μ. και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί επίχωμα με Δάνεια, Οδοστρωσία με Υπόβαση μεταβλητού πάχους και Βάση 0,10 μ και τέλος θα γίνουν Ασφαλτικές εργασίες με την κατασκευή Ασφαλτικού τάπητα 0,05μ. Επί του τοιχείου θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων.

 Σε διάφορα σημεία της Επαρχιακής οδού όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα θα γίνουν εργασίες Ασφαλτόστρωσης με Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 23 πάχους και Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ., σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ενδεικτικές θέσεις και όχι περιοριστικές: Στην χ.θ. 7+500 (έμπροσθεν Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας), σε τμήματα μεταξύ Αγίων Δέκα και διασταύρωσης Ελαιοχωρίου, σε τμήμα της οδού πριν την Τ.Κ. Προσηλίων στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Άστρους (και Παραλίου Άστρους), Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρέα επί της Επαρχιακής οδού και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών και των απαιτήσεων συντήρησής της.

 Τοποθέτηση πινακίδων Πληροφοριακών και Επικινδύνων θέσεων σε σημεία όπου θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τέλος θα κατασκευαστεί Διαγράμμιση σε όλα τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα της οδού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Related Articles

Back to top button