ΑΡΚΑΔΙΑΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗ...ΝΕΣ

Τρίπολη: Προσλήψεις από την ΠΕ Αρκαδίας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 (αριθμ.πρωτ.:65169/28.02.2023 και ΑΔΑ: ΨΥΗΛ7Λ1-1ΕΗ) Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών συνολικά έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το Ειδικό Παράρτημα: (Α1): Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «7-04-2023» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, έχει γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον διαδικτυακό της τόπο (www.ppel.gov.gr) καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρίπολης. Επιπλέον, έχει αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 11.07.2023 και λήγει την Πέμπτη 20.07.2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

arcadiaportal.gr

Related Articles

Back to top button