ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

CNI Energy: Έρχεται Mega Αιολικό Πάρκο με 75 ανεμογεννήτριες σε Λακωνία κι Αρκαδία!

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου για ένα νέο mega Αιολικό Πάρκο ισχύος 315 MW εξασφάλισε από τη ΡΑΕ η εταιρεία CNI Energy (CNI Ενεργειακή Α.Ε.).

  • Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ενιαία αιολικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικών Έργων

Η βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικών Έργων αναφέρεται σε σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 315 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 315 MW στις θέσεις ΦΕΡΙΖΗ ΡΑΧΗ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ- ΠΑΤΕΡΗ-ΛΟΥΒΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΣΗ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΛΑ, ΚΟΥΜΑΡΟΣ-ΡΟΥΠΑΚΟΛΑΚΚΟ, ΕΛΑΤΙΑΣ, ΠΗΛΙΟΥΡΙΩΤΙΚΟ, ΒΡΑΧΟΣ-ΡΟΥΠΑΚΙΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΚΟΡΑΚΙΑ, TΟΥΡΛΕΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΖΙ-ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΖΑΣΤΑΝΟ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΤΡΑΓΑΝΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ, ΖΑΡΑΚΑ, ΚΟΣΜΑ, ΝΙΑΤΩΝ, των Δήμων ΕυρώταΜονεμβασίαςΝότιας Κυνουρίας,των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Αρκαδίας.

  • Χρηματοδότηση

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με τραπεζική χρηματοδότηση και ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ενώ θα περιλαμβάνει 75 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 136 μέτρων.

  • Η βεβαίωση ισχύει, όπως είναι γνωστό, για χρονικό διάστημα 25 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της, δηλαδή μέχρι τις 5 Απριλίου 2048.

Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.)

Οι Δημοτικές Ενότητες στις οποίες χωροθετούνται οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου, έχουν χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.), από την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

Ειδικά για τις Περιοχές ΠΑΠ, το κείμενο πλαίσιο, δεσμευτικά ορίζει ότι ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας διενεργείται «με κριτήριο τη μη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας των αιολικών εγκαταστάσεων από την αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μικρών Ανεμογεννητριών.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής πρόβλεψης, λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα και πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ και στον Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ σχετικά με τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και τις ΠΠΔ των αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών, των οποίων η θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών εμπίπτει στα όρια των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων, διαπιστώνεται ότι η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Φορέας Αδειοδότησης (ΡΑΕ) χορηγεί τη Βεβαίωση Ειδικού Έργου, «με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων». Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ, ως Φορέας Αδειοδότησης Α Φάσης, ενημερώνεται διαρκώς για την ωρίμανση των έργων ΑΠΕ και μεριμνά για την καταχώριση των περιβαλλοντικών αδειών στο τηρούμενο Ηλεκτρονικό Μητρώο και τον Γεωπληροφοριακό Χάρτη. Συνεπώς, «με τη συμπλήρωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου πυκνότητας, οι άδειες των έργων που δεν έχουν εξασφαλίσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση ανακαλούνται, ανεξαρτήτως μάλιστα του χρόνου χορήγησής τους», όπως τονίζεται.

  • Ανεξάρτητη διασύνδεση στο ΚΥΤ Διστόμου

Η βεβαίωση προβλέπει την κατασκευή ανεξάρτητης διασύνδεσης από τη Λακωνία, στο Δίστομο Βοιωτίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου αφορά σε αιολικό σταθμό, συνολικής ισχύος 315 MW στη Λακωνία και ότι το εν λόγω ενιαίο έργο θα διασυνδεθεί στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας με ανεξάρτητη υποθαλάσσια διασύνδεση υψηλής τάσης, με φορέα υλοποίησης την CNI Energy Α.Ε.

Η διασύνδεση του αιολικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί στο ΚΥΤ Διστόμου, Βοιωτίας, με κατάλληλο σχεδιασμό, όπως επακριβώς θα προσδιορισθεί κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Ακόμη σημειώνεται ότι η εταιρεία μεριμνά για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διασύνδεσης και βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τις δαπάνες για την κατασκευή πλήρους διασύνδεσης του σταθμού μέχρι τα όρια του Συστήματος, όπως αυτά υφίστανται κατά τη χορήγηση της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού

Όπως είναι γνωστό άλλωστε για τέτοια έργα «σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης, η Βεβαίωση Ειδικού Έργου ανακαλείται».

  • CNI Energy

Η CNI Energy έχει συσταθεί από το 1997 και επικεφαλής της – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – είναι ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος. Η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ καθώς έχει δρομολογήσει σειρά έργων.

  • Μάλιστα δίνει το «παρών» και στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Ενδεικτικά, έχει εξασφαλίσει από το 2021 δύο άδειες συνολικής ισχύος 250 MW με χρήση συσσωρευτών σε περιοχές της Λιβαδειάς και της Αρκαδίας.

Ας σημειωθεί ότι πριν έναν χρόνο περίπου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10/3/2022, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.374.160 € – ήτοι αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο κατά 180.000 € και 3.194.160 € υπέρ το άρτιο – με την έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, σε τιμή διάθεσης 562,36 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.585.000 €, διαιρούμενο σε 119.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 € εκάστης και η διαφορά ποσού 4.999.160 € αποτελεί αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

ΠΗΓΗ: notospress.gr

Related Articles

Back to top button